YETKİN BAYER MEDİKAL DİŞ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERE / HASTALARA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Yetkin Bayer Medikal Diş Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi (“YETKİN BAYER”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. Firmamız, amaç ile bağlantılı olarak işlemiş olduğu kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumakta olup alınması gereken teknik ve idari tedbirler olası risklere uygun şekilde kontrol edilmektedir.

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

YETKİN BAYER ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, TCKN, uyruk, T.C. vatandaşı dışında kişiler için pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, aile yakını bilgileri, imza
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası
 • Görsel Kayıtlarınız: Görüntü ve fotoğraf kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri
 • Pazarlama Bilgileri: Hizmetlerimizi değerlendirmek amacıyla firmamız ile paylaştığınız geri dönüş, değerlendirmeye ilişkin yorumlarınız

 

Firmamızdan tedavi hizmeti almanız ya da almayı talep etmeniz halinde;

 • Sağlık Bilgileriniz: Genel sağlık bilgileri, kan grubu, tedavi kayıt bilgileri, hasta işlem ve operasyon kayıtları, reçete kayıtları, test sonuçları, laboratuvar sonuçları, özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
 • yetkinbayer.com internet sitemiz, e-posta adresimiz ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden veya telefon yoluyla gönderdiğiniz/girdiğiniz sağlık verileriniz ile sair kişisel verileriniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

YETKİN BAYER ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri/Hasta kaydının yapılması,
 • Performans değerlendirilmesi yapılması,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Konaklama, ulaşım taleplerinizin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi,
 • Randevularınız hakkında iletişime geçilmesi,
 • Hasta hakları ve kalite süreçlerinin yürütülmesi,
 • Polikliniğimizin iç işleyişi, planlama ve yönetim işlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Hizmetler, yayınlar, etkinlikler, davet, tebrik, tanıtım iletileri gönderilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; bakanlıklar, il müdürlükleri, sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği, emniyet dahil olmak üzere yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, özel hukuk gerçek ve tüzel kişisi iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

YETKİN BAYER, kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde;

 

 • KVKK’nın 5,6. ve 8. ve hükümleri,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • İdari düzenlemeler ve sair mevzuat kapsamında;

aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, buradan ulaşabileceğiniz örnek dilekçeyle Kuruçeşme Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 69b Beşiktaş / İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca firmamıza daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.